En Güncel Emlak haberleri
Anasayfaya Dön » Emlak 20.04.2018 13:32
Kira Geliri Beyan Edilmezse Ne Olur

Kira Geliri Beyan Edilmezse Ne Olur

Kira Geliri Beyan Edilmezse Ne Olur , İşyeri ve konut kira gelirleri nasıl beyan edilmeli? Nelere dikkat etmek gerekir? Kira beyannamesi hazırlarken ihtiyaç duyabileceklerinizi sizin için derledik..

Kira Geliri Beyan Edilmezse Ne Olur

Haberinin Devamı ↓↓↓

 

2011 yılında konut ve işyeri kira geliri elde edenlerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 29 mart 2012 tarihine kadar kira beyannamesini (Gayri Menkul Sermaye İradları-GMSİ) vermeleri gerekmektedir. Bu yazımız 2011 yılı konut ve işyeri kira gelirlerini beyan edecekler için pratik bir kaynak olacağı kanısındayız. 2011 yılı kira gelirlerinin beyanındaki püf noktalar soru-cevap şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre;
 
KONUT KİRA GELİRİ
Sadece konut kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?
Sadece konut kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2011 yılı için istisna tutarı olan 2.800 TL’yi aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verirler.
 
Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?
• İstisna sadece konutlardan elde edilen kira gelirlerine uygulanır.
• İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir.
• Kişinin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna toplam hasılata bir defa uygulanır.
• Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, istisna şahsa bağlı olduğundan şahıslardan her biri istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.
• Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 2.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
• Konut kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini kendiliklerinden verecekleri beyanname ile beyan edenler istisnadan yararlanabilirler.
 
Sadece konut kira geliri elde edenlerin, istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde bildirimde bulunmaları gerekir mi?
Bu durumda, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırılmasına ve beyanname verilmesine gerek yoktur.
 
Aile bireylerinin her birinin ayrı ayrı konut kira geliri elde etmeleri halinde beyanname nasıl verilir?
Bu durumda aile bireylerinin her birinin kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekir.
 
Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde beyanname nasıl verilir?
Bu durumda, şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecektir.
 
Sahibi oldukları konutu kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler mi?
Sahibi oldukları binaları konut olarak kiraya verenler gerçek gider usulünü seçmeleri halinde, buradan elde ettikleri gelirden, oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler.
Ancak, Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin (çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
Buna karşın, Türkiye’de yerleşmiş olan Türk ve yabancılarla, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları Türkiye’de elde ettikleri kira gelirlerinden yurtdışında ödedikleri konut kira giderini indirim konusu yapabilirler.
 
İŞYERİ KİRA GELİRİ
İşyeri kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?
• Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2011 yılı için beyanname verme sınırı olan 23.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.
• Beyanname verme sınırı olan 23.000 TL’nin hesaplanmasında, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirlerinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınır.
 
• Türkiye’de tevkifata tâbi tutulmuş olan; işyeri kira geliri, menkul sermaye iratları ve birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin toplamının 23.000 TL’yi aşması halinde beyanname verilir.
• Kiralanan yer işyeri olarak kullanılmakla birlikte kiracının vergi kesintisi yapmak zorunda olmaması durumunda (Örneğin basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerleri) işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirinin 2011 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.170 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.
 
İşyeri kira gelirlerine istisna uygulanır mı?
İstisna sadece konut kira gelirlerine uygulandığından, işyeri kira gelirlerine uygulanmaz. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.
 
İşyeri kira gelirinden yapılan kesintiler beyannameden mahsup edilebilir mi?
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadır.
Tevkifata tabi olan işyeri kira gelirleri için yıllık beyanname verilmesi halinde, yıl içinde kesilmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
 
KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRİNE İLİŞKİN ORTAK HUSUSLAR
Kira tahsilatlarının belgelendirilmesi nasıl olmalıdır?
Kira ödemeleri ve tahsilatları; konutlarda kira tutarının 500 TL ve üzeri olması halinde, işyeri kiralarında ise tutar ne olursa olsun mutlaka banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığı ile yapılmalıdır.
 
Kira gelirinden indirilebilecek giderler nelerdir?
Kira gelirinden indirilebilecek giderlerin tespitinde seçilebilecek iki usul vardır:
Götürü Gider Usulü: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 25′i götürü gider olarak hasılattan indirilir.
Gerçek Gider Usulü: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.
 
Geçmiş yıllara ait kira bedelinin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır?
Geçmiş yıllara ait kira bedelinin sonraki yıllarda tahsil edilmesi durumunda kira bedeli tahsilatın yapıldığı yılın geliri sayılır. (Örneğin; 2010 ve 2011 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse, 2012 yılının geliri olarak dikkate alınır.)
 
Gelecek yıllara ait kira bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır?
Gelecek yıllara ait kira bedelinin peşin tahsil edilmesi durumunda, kiralar tahsil edildikleri yılın değil, ait olduğu yılın hasılatı sayılır ve bu hasılatın ilgili yıllarda beyanı gerekir. Örneğin; 2011 yılı Haziran ayında 01.06.2011-31.05.2012 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem için aylık 1.000 TL’ den kiraya verilen konutun bir yıllık kirasının (12.000 TL) peşin tahsil edilmesi halinde;
* 2011 yılına ilişkin 7 aylık kısmı (7.000 TL) 2011 yılının kira geliri,
* 2012 yılına ilişkin 5 aylık kısmı (5.000 TL) ise 2012 yılının kira geliri olarak beyan edilir.
 
İş Yeri ve Konut Kira Gelirlerinin Birlikte olması Halinde Beyanname Nasıl Verilecek?
 
Konut kira gelirlerinden 2011 takvim yılı için belirlenen 2.800.- TL’si istisna düştükten sonra kalan tutarla iş yeri kira geliri 2011 takvim yılı için 23.000 TL, yi aşıyorsa hem konut kirası hem de işyeri kirası birlikte beyan edilecektir, her ikisinin toplamı istisna düşüldükten sonra 23.000 TL’yi aşmıyorsa sadece konut kira gelirleri beyan edilecektir.Bilindiği üzre işyerini kiralayanlar işyeri kira Stopajını vergi dairesine daha önceden tahakkuk ettirmeleri gerekmektedir.
 
Örnek1: Sadece konut ve işyeri kira gelirleri olan bir kişinin;
 
2011 yılı konut kira gelirleri toplamı 12.800 Tl,İşyeri kira gelirleri Gayrisafi tutarı 12.000 Tl.dir.
 
Bu mükellef istisnadan sonra 22.000 Tl. bir rakama ulaştığı için sadece konut kira gelirlerini beyan edecektir.
 
Örnek2: Sadece konut ve işyeri kira gelirleri olan bir kişinin;
 
2011 yılı konut kira gelirleri toplamı 4.800 Tl,İşyeri kira gelirleri Gayrisafi tutarı 22.000 Tl.dir.
 
Bu mükellef istisnadan sonra 24.000 Tl. bir rakama ulaştığı için hem konut hem de işyeri kira gelirlerini birlikte beyan edecektir.
 
Kira gelirinde emsal kira bedeli uygulaması nedir?
Konut/İşyerinin bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması veya kiraya verilen konut/işyeri kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esas alınır.
Kiraya verilen konut ve işyerlerinde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedeli, böyle bir tespit yapılmamışsa, emsal kira bedeli emlak vergisi değerinin % 5′idir.
 
Kira geliri elde edildiği halde beyanname verilmez veya eksik beyan edilirse ne olur?
Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2011 yılı için 2.800 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.
Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.
 
Beyanname ne zaman verilir?
Mükelleflerin, 2011 yılına ait kira gelirleri için 1-25 Mart 2012 tarihleri arasında beyanname vermeleri gerekir.
 
Beyanname hangi vergi dairesine verilir?
Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlı oldukları için, kira gelirleriyle ilgili beyannamelerini de kira geliri elde ettikleri konut veya işyerinin değil, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine verirler.
Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız ise Türkiye’de elde ettikleri kira gelirini konut ya da işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesine verirler.
 
Kira geliri elde edenler beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirler mi?
Beyana tabi geliri sadece kira gelirinden ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da gönderebileceklerdir.
 
Vergi ne zaman ve nereye ödenir?
Hesaplanan vergi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki vergi dairelerine veya vergi tahsiline yetkili banka şubelerine ödenebilir.
 
Kira gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi nedir?
2011 yılında elde edilen gelirlere aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.
9.400 Türk Lirasına kadar 15%
23.000 Türk Lirasının 9.400 lirası için 1.410 TL, fazlası 20%
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL fazlası 27%
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, fazlası 35%
 
 
 

↓↓↓

Bu haber de ilginizi çekebilir

↓↓↓

İsveç, Uçaklardan Ek Havalimanı Vergisi Alacağını Açıkladı


İsveç Hükümeti, 2018 yılından itibaren İsveç'e gelen uçaklardan yolu başına 8 Euro ile 43 Euro arasında değişen miktarda ek havalimanı vergisi almayı planladığını açıkladı..

 

 
İsveç Tüketici Bakanı Per Bolund tarafından bugün yapılan açıklamada, tasarıya göre İsveç'e gelen uçaklardan 3 farklı düzeyde ek havalimanı vergisi tahsil edilecek olup tasarıya göre, basın toplantısında açıkladığı tasarıya göre ülkeye gelen uçaklardan alınacak. Tasarıya göre ek vergi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelen uçaklarda kişi başına yaklaşık 8 Euro, AB dışından ama İsveç’e uzaklığı 6 bin km’yi aşmayan ülkelerden gelen uçaklarda yolcu başına 28 Eiuro, 6 bin km’yi aşan uzaklıktan gelen uçaklardan ise yolcu başına 48 Euro ek vergi alınacağı belirtildi.
 
Söz konusu tasarının kabul edilmesi halinde 2018 yılından itibaren Türkiye'den İsveç'e giden uçaklardan yolcu başına yaklaşık 28 Euro ek vergi alınacak. Söz konusu tasarının nedeni ise uçakların karbon emisyonuyla hava kirliliğine yol açması olarak açıklandı.
 
İsveç'in tasarısını değerlendiren Atlasglobal İskandinavya Müdürü Ayşe Mısırlı ise uygulamanın hava yolları şirketlerine milyonlarca Euro ek yük getireceğini ve bunun da yolculara yansıyacağını, bunun da biletlerde fiyat artışına neden olacağını söyledi.
 
 
 
28-03-2012
Bu haber toplam 6483 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
3. Köprü Tanıtım Filmi
#KONUT KREDILERI
 • #

  120 Ay

  0,82

  #
 • #

  120 Ay

  0,76

  #
 • #

  120 Ay

  0.85

  #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?